1. หนังสือ/คู่มือ    (Link จากกองการพยาบาล).   

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

ปรับปรุงครั้งที่ 4 

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

มาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ

มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย

แนวทางการจัดบริการพยาบาล
เพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ
ตามตรฐานบริการพยาบาล

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง

ระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง

เกณฑ์คุณภาพการพยาบาลที่เป็นเลิศ

การเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ
กา
รปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

การจำแนกประเภทผู้ป่วย
งานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน

แนวทางการจัดการเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล

การจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล

การจัดอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาล

ความรู้ ทักษะ และตัวชี้วัดเฉพาะงาน
การพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ

มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน

การพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ

การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน

เกณฑ์คุณภาพงานเยี่ยมบ้าน
(ดาวน์โหลดเอกสารแก้ไขคำผิดเพิ่มเติม)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

รูปแบบกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริม
สุขภาพโดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ

แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล

การจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

การพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล
เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน

ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย

แนวทางการจัดบริการพยาบาล
การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

คู่มือหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว

คู่มือหลักสูตรอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว 
ปีพุทธศักราช 2558

หลักสูตรอบรมพนักงานสาธารณสุขต่างด้าว 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน

กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ.2559 - 2563

Monitoring Health in the Susatainable Development Goals (องค์การอนามัยโลก)

ทิศทางยุทธศาสตร์โลกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2559-2563

 

2. หนังสือเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการพยาบาล             
   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(link จากกองการพยาบาล)

(link จากกองการพยาบาล)