ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 9 มกราคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 วันที่ 19 มกราคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 วันที่ 22 มกราคม 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 วันที่ 7 มีนาคม 2561