การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ


(Tracheostomy tube care)

การระงับความรู้สึก
สำหรับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก


(One Day Surgery : ODS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2