3. แบบฟอร์มการลา

รายการ

ลาพักร้อน

ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

 

ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ

 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 

ลูกจ้างชั่วคราว